Metodologia este ştiinţa care cercetează sistemul celor mai generale principii de investigaţie ştiinţifică. Scopul ei constă în a contribui, într-un anume fel, la procesul de optimizare a cercetărilor ştiinţifice în concordanţă cu cerinţele epocii contemporane și cu valorile mileniului.

Scopul disciplinei este de a înțelege rațiunea construcției europene, însușirea noțiunilor de bază din cadrul dreptului european material, înțelegerea și însușirea mecanismului acțiunii comunitare (europene) de creare a Pieței unice. Pentru funcționarea eficientă a Pieței unice sunt necesare norme legale eficiente la nivel european inclusiv în materia contractelor. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de eliminarea disparităților naționale privind legislația în domeniul contractelor și în genere a dreptului privat. Acțiunile întreprinse în acest sens la nivel european s-au materializat până în prezent în adoptarea a numeroase directive și regulamente comunitare. Astfel,  accentul va fi pus asupra explicării poziției și rolului cetățenilor și a persoanelor juridice la încheierea contractelor cu element de extraneitate în Europa, analiza și calificarea normelor de drept comunitar (european), corelarea normelor generale cu normele speciale, a celor de drept civil cu cele de drept comercial, internațional privat, procesual, european.

Un rol important îl va avea necesitatea înțelegerii importanței materiei pentru asigurarea respectării celor patru libertăți fundamentale, precum și a implementării ideii de libertate contractuală, corelată cu protecția părții contractante mai slabe.

De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată corelării cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică,  analizei jurisprudenței CJUE în domeniul contractual și al cooperării judiciare în materie civilă și comercială.Dreptul European al Contractelor  se impune a fi cunoscut şi studiat în R. Moldova de către studenții la Masterat Dreptul Afacerilor,  în contextul politicii actuale de integrare a R. Moldova în UE și a statutului de țară asociată cu UE. Astfel, cunoașterea dreptului contractual european ar asigura cunoștințe utile atât din prisma dreptului comparat, cât și din prisma racordării legislației R. Moldova la acquis-ul comunitar.

            

Cursul de Audit financiar avansat este destinat studenţilor de la ciclul II, masterat, specializarea Contabilitate. În cadrul cursului se studiază particularităţile organizării şi exercitării auditului agenţilor economici autohtoni (auditul general). 

Tematica prelegerilor şi a seminarelor ia în discuţie problemele ce ţin de reglementarea juridică a auditului în Republica Moldova, aspecte ale Codului Eticii Profesionale a Contabililor şi Auditorilor Profesionişti, activitatea auditorului cu privire la acceptarea angajamentului de audit, modul de planificare a auditului, organizarea controlului calităţii lucrărilor de audit, evaluarea controlului intern şi procedurile de testare selectivă, obţinerea dovezilor de audit,  exercitare auditului rapoartelor financiare,  finalizarea auditului, modul de întocmire a raportului de audit şi prezentare a rezultatelor auditului.

Cursul se bazează pe prevederile normative şi legislative privind organizarea activităţii de audit în Republica Moldova, Standardele Internaţionale de Audit.

Scopul general al cursului constă în studierea celor mai importante noțiuni, etape și structuri de constituire și funcționare a Uniunii Europene. Cursul va aborda contextul şi elementele determinative ale deciziilor politice, principiile de funcționare a instituțiilor Uniunii Europene și impactul lor asupra câmpului social și realităților economice. Studenţii vor lua cunoştinţă cu principalele teorii privind constituirea și funcționarea UE, documentele fondatoare, principiile și mecanismele de aderare, politicile comunitare în domeniul pieței unice, uniunii economice și monetare, relațiilor economice externe, agriculturii, cât și politicile regionale și structurale, extinderii, relațiilor externe și securitate.