• În parteneriat cu: 

   

Omite categorii de cursuri

Omite ştiri site

Ştiri site

Imaginea Administrator Site-Moodle
Actualizarea versiunii platformei
de către Administrator Site-Moodle- luni, 9 martie 2015, 09:34
 

Versiunea platformei a fost actualizată pînă la 2.5.1, iar setul de plugin-uri a fost extins. Astfel cadrele didactice care au cursuri pe platformă pot beneficia atît de noile funcționalități standard ale versiunii 2.5.1 cîte și de 6 activități de curs și 2 blocuri noi.

Tipuri de activități noi:...

Citeşte continuarea acestui subiect
(201 cuvinte)
 

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

La finele studierii modulului subiecții vor fi capabili:

 • Să realizeze căutări eficiente în Internet;
 • Să utilizeze instrumente de bookmarking;
 • Să înțeleagă conceptele de proprietate intelectuală și de copyright;
 • Să utilizeze diverse instrumente TIC pentru o comunicare etică și configurarea acestora pentru diverse situații;
 • Să proiecteze și să creeze produse digitale cu o structură logică și conținut corespunzător unui anumit grup țintă.
 • Să utilizeze TIC pentru crearea și editarea conținuturilor media;
 • Să utilizeze TIC pentru a prezenta/publica rezultatele sale.
 • Să utilizeze instrumente pentru colectarea online a datelor;
 • Să utilizeze tehnologii, inclusiv foi de calcul, pentru a crea grafice și prezenta datele în diferite 

Modulul „Designul scenariului unui curs electronic” reprezintă prima parte a cursului electronic „Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC” (Technology Enhanced Learning with ICT), destinat mai multor categorii de utilizatori: cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, studenți de la ciclul II (studii superioare de masterat) și ciclul III (studii de doctorat), formatori care intenționează să utilizeze TIC în procesul de instruire sau de formare.

Cursul este destinat cadrelor didactice, care doresc să-și dezvolte competențele de proiectare și elaborare a cursurilor electronice (preponderent pe platforma de învățare MOODLE)

Curs opțional pentru viitorii profesori de informatică. Poate fi studiat de viitorii profesori de la alte specialități. Întregește pregătirea psiho-pedagogică și didactică a viitorilor profesori.

Platforma de instruire Moodle. Crearea cursului. Resurse şi activităţi. Evaluare.

Orice fel de maşini, aparate, instrumente, instalaţii utilizate pentru orice scop constau dintr-o reuniune judicioasă a unor elemente (piese) simple sau complicate ca formă, confecţionate din diferite materiale. Marea majoritate a acestor piese sînt prelucrate prin aşchiere. Pînă la ora actuală, prelucrarea prin aşchiere este singura metodă prin care pot fi calculate efectuate determinate  raţional preciziile înalte ale formei, dimensiunilor şi netezimii suprafeţelor. Cunoaşterea temeinică a legilor principale ale aşchierii presupune asigurarea unei prelucrări corespunzătoare, proiectarea şi realizarea unei scule, alegerea unui proces tehnologic optim, iar de aici rezultă necesitatea posedării de către viitorii specialişti a acestora, precum şi a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute în acest domeniu.

În lucrare sînt definite elementele procesului de aşchiere, sistemele de referinţă utilizate pentru stabilirea geometriei sculelor aşchietoare, sînt analizate fenomenele fizice în procesul de formare a aşchiei şi se indică condiţiile optime de desfăşurare a acestui proces, pentu ca prelucrarea să se efectueze cu productivitate maximă sau cu un cost minim, cu un consum minim de scule şi de energie. Modul de detaşare a aşchiei, ce are la bază fenomene fizice complexe, este tratat atît în baza rezultatelor cercetărilor experimentale, cît şi în demonstrarea teoretică a unor chestiuni de principiu.

Spre deosebire de majoritatea lucrărilor consacrate prelucrării materialelor prin aşchiere, în lucrarea de faţă sînt tratate şi probleme referitoare la teoria aşchierii maselor plastice, a lemnului etc.

Lucrarea este adresată studenţilor de la specialităţile “Instruirea în inginerie şi fizica”, “Instruirea în inginerie şi managementul”, precum şi celor de la învăţămîntul de subingineri, de la cursurile de ingineri, respectiv de specialiştii din întreprinderile constructoare de maşini.

Aş dori să exprim sincere mulţumiri membrilor catedrei Tehnologia construcţiilor de maşini de la Universitatea Tehnică din Chişinău, colegilor de la catedra Tehnică şi Tehnologii de la Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi, lectorului superior doctor Gr.Cantermir, profesoarei de limbă şi literatură română L.Popa pentu citirea şi redactarea cu grijă a acestei lucrări, precum şi inginerului-programator V.Moglan pentru culegerea textului şi scanarea figurilor.

Cursul de istorie a Europe pentru sttudentii de La facultatea de Stiinte Reale

Cursul practicdeTehnici de Exprimare Scrisă în limba engleză are ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă în limba engleză. Cursul face  parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială pentru urmarea traseului de formare a profesorului de limbă engleză.

Cursul dat are drept scop formarea competenţelor  de exprimare corectă scrisă  şi cuprinde o varietate de teme şi conţinuturi, care sînt propuse spre studiere  la anul şi  facilitează însuşirea  mai rapidă a limbii studiate. Cursul dat pune accent pe aptitudinea de a înţelege, a formula ideile şi a le prezenta într-un mod comprehensibil.

 La sfărşitul cursului studentul va fi în capabil să exprime în scris o opinie, o viziune sau să relateze un eveniment care a avut loc în propria sa experienţă, să redee succint un mesaj, să alcătuiască un text coerent, să facă o descriere, să utilizeze  vocabularul asimilat  în situaţii care apar în viaţa de zi cu zi şi să utilizeze corect structurile gramaticale însuşite pe parcurs.

Introducere în filologia germanică, fiind o disciplină obligatorie, deţine un loc important în sistemul instructiv-educativ universitar. Elaborarea cursului de Introducere în filologia germanică a avut ca punct de plecare cerinţele curriculare, presupunând inocularea caracterului specific al concepţiei de instruire la Universitatea de Stat Alecu Russo. Ca urmare, prezentul curs  înglobează informaţii, conţinuturi care fac referinţă la diverse modele teoretice şi aplicative ce sunt în strictă concordanţă cu prevederile curriculumului universitar. Accentul se pune pe caracterul aplicativ şi cognitiv al pregătirii specialistului prin diferite modalităţi de lucru în scopul antrenării abilităţilor şi evaluării aptitudinilor. Cursului îi sunt rezervate 48 de ore. Obiectivul general al cursului rezidă în cunoaşterea excelentă a limbii, istoriei limbii şi culturii germane, în scopul stabilirii relaţiilor socio-culturale; crearea posibilităţilor optime de încadrare în viaţa cotidiană, de familiarizare cu cele mai importante date ce ţin atît de istoria, dezvoltarea  cît şi de normele morfologice, lexicale şi sintactice ale limbii germane.

O fereastra / caseta de dialog este o fereastra care permite utilizatorului sa furnizeze informatii despre modul de realizare a unor actiuni prin selectarea sau specificarea unor optiuni introduse оn obiecte de control specifice - acestea se vor descrie mai jos. Deplasarea de la un obiect de control la altul (de la o zona la alta) se realizeaza prin clic cu mouse-ul pe zona solicitata, zona care devine zona curenta (activa). Casetele de dialog nu prezinta butoane de redimensionare, dimensiunile lor nefiind modificabile. Оn plus, ferestrele de dialog nu prezinta: linie de stare, bare de instrumente sau barele de defilare specifice ferestrelor de tip aplicatie sau document.

O fereastra / caseta de dialog este o fereastra care permite utilizatorului sa furnizeze informatii despre modul de realizare a unor actiuni prin selectarea sau specificarea unor optiuni introduse оn obiecte de control specifice - acestea se vor descrie mai jos. Deplasarea de la un obiect de control la altul (de la o zona la alta) se realizeaza prin clic cu mouse-ul pe zona solicitata, zona care devine zona curenta (activa). Casetele de dialog nu prezinta butoane de redimensionare, dimensiunile lor nefiind modificabile. Оn plus, ferestrele de dialog nu prezinta: linie de stare, bare de instrumente sau barele de defilare specifice ferestrelor de tip aplicatie sau document.

 

Curs destinat studenţilor anului III, ciclu I, specialitatea ,,Informatica"

Analiza metodele de creare a aplicaţii pentru testare şi de a elabora o aplicaţie web pentru testare în gimnaziu.

În cazul necesităţii doar a unui instrument de evaluare şi nu a unei platforme este bine de redus unele dintre posibilităţile Moodle, pentru a fi clară utilizarea acesteia pentru testare de către oricare profesor.

 

Curs la disciplina "Bazele programarii". Cursul cuprinde temele:

 • Etapele procesului de programare
 • Tipuri elementare de date
 • Metode de proiectare a algoritmilor
 • Structuri de control

Acest curs este un pas mic in lumea mare a redactarii

Acest curs este un curs de îmbunătăţire a cunoştinţelor şi de dezvoltare a capacităţilor elevilor.

Данный курс предназначен для обучения по математике по теме: "Комплексные числа" для 12 класса.

 

Разработан: Студенткой группы IP11m

Меленчук Ольгой

Introducere în realizarile de ultimă oră a biologieii

Metodologia este ştiinţa care cercetează sistemul celor mai generale principii de investigaţie ştiinţifică. Scopul ei constă în a contribui, într-un anume fel, la procesul de optimizare a cercetărilor ştiinţifice în concordanţă cu cerinţele epocii contemporane și cu valorile mileniului.

Scopul disciplinei este de a înțelege rațiunea construcției europene, însușirea noțiunilor de bază din cadrul dreptului european material, înțelegerea și însușirea mecanismului acțiunii comunitare (europene) de creare a Pieței unice. Pentru funcționarea eficientă a Pieței unice sunt necesare norme legale eficiente la nivel european inclusiv în materia contractelor. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de eliminarea disparităților naționale privind legislația în domeniul contractelor și în genere a dreptului privat. Acțiunile întreprinse în acest sens la nivel european s-au materializat până în prezent în adoptarea a numeroase directive și regulamente comunitare. Astfel,  accentul va fi pus asupra explicării poziției și rolului cetățenilor și a persoanelor juridice la încheierea contractelor cu element de extraneitate în Europa, analiza și calificarea normelor de drept comunitar (european), corelarea normelor generale cu normele speciale, a celor de drept civil cu cele de drept comercial, internațional privat, procesual, european.

Un rol important îl va avea necesitatea înțelegerii importanței materiei pentru asigurarea respectării celor patru libertăți fundamentale, precum și a implementării ideii de libertate contractuală, corelată cu protecția părții contractante mai slabe.

De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată corelării cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică,  analizei jurisprudenței CJUE în domeniul contractual și al cooperării judiciare în materie civilă și comercială.Dreptul European al Contractelor  se impune a fi cunoscut şi studiat în R. Moldova de către studenții la Masterat Dreptul Afacerilor,  în contextul politicii actuale de integrare a R. Moldova în UE și a statutului de țară asociată cu UE. Astfel, cunoașterea dreptului contractual european ar asigura cunoștințe utile atât din prisma dreptului comparat, cât și din prisma racordării legislației R. Moldova la acquis-ul comunitar.

            

Cursul de Audit financiar avansat este destinat studenţilor de la ciclul II, masterat, specializarea Contabilitate. În cadrul cursului se studiază particularităţile organizării şi exercitării auditului agenţilor economici autohtoni (auditul general). 

Tematica prelegerilor şi a seminarelor ia în discuţie problemele ce ţin de reglementarea juridică a auditului în Republica Moldova, aspecte ale Codului Eticii Profesionale a Contabililor şi Auditorilor Profesionişti, activitatea auditorului cu privire la acceptarea angajamentului de audit, modul de planificare a auditului, organizarea controlului calităţii lucrărilor de audit, evaluarea controlului intern şi procedurile de testare selectivă, obţinerea dovezilor de audit,  exercitare auditului rapoartelor financiare,  finalizarea auditului, modul de întocmire a raportului de audit şi prezentare a rezultatelor auditului.

Cursul se bazează pe prevederile normative şi legislative privind organizarea activităţii de audit în Republica Moldova, Standardele Internaţionale de Audit.

Scopul general al cursului constă în studierea celor mai importante noțiuni, etape și structuri de constituire și funcționare a Uniunii Europene. Cursul va aborda contextul şi elementele determinative ale deciziilor politice, principiile de funcționare a instituțiilor Uniunii Europene și impactul lor asupra câmpului social și realităților economice. Studenţii vor lua cunoştinţă cu principalele teorii privind constituirea și funcționarea UE, documentele fondatoare, principiile și mecanismele de aderare, politicile comunitare în domeniul pieței unice, uniunii economice și monetare, relațiilor economice externe, agriculturii, cât și politicile regionale și structurale, extinderii, relațiilor externe și securitate.

Prin predarea acestei unități de curs se urmărește asimilarea de către studenți a cunoștințelor necesare pentru o comunicare interculturală. Cursul creează posibilităţile optime de precizare a căilor de realizare a unei comunicări reale dintre culturi, religii, grupuri sociale și/sau profesionale etc. 

Obiectivul general al cursului rezidă în cunoaşterea celor mai recente evoluții a limbii germane ca mijloc de comunicare, în scopul stabilirii criteriilor unei comunicări real-culturale. 

Curs pentru demonstrarea posibilităților MOODLE

Cursul de Didactică a Limbii Germane se adresează studenţilor care au acumulat cunoştinţe atît teoretice cît şi practice de limba germană, de psihologie şi de pedagogie, întroducere în lingvistică, în filologie germană şi în civilizaţia ţărilor germanofone. Pe parcursul orelor, se va avea în vedere, pe de o parte, formarea tinerilor şpecialişti şi pe de altă parte, va fi precizat un ansamblu de strategii, de tehnici, de metode şi procedee folosite de profesor pentru a falicita asimilarea limbii germane de către elevi.

Dreptul constituţional, se prezintă ca o disciplină fundamentală a dreptului, necesară a fi cunoscută de toţi cei care studiază dreptul, indiferent de domeniul în care se specializează, precum şi de cei care se specializează în domeniul organizării şi funcţionării autorităţilor publice din diferite instituţii ale statului şi a autorităţilor publice locale.

         Această disciplină juridică are ca scop aducerea la cunoştinţă studenţilor, ramura principală a sistemului dreptului, nucleul căreia este Constituţia, legea cu forţa juridică superioară celorlalte legi, care reglementează în mod sistematic atât principiile structurii social-economice, cât şi cele ale organizării statului bazat pe aceasta, garantează material asigurarea drepturilor fundamentale cetăţeneşti.

Ştiinţa Dreptului constituţional invită la formarea, încă de la începutul studiilor universitare, a unei atitudini ştiinţifice cu privire la instituţiile politice şi juridice, ce va contribui la formarea de jurişti în spiritul celor mai democratice concepţii privind rolul, funcţiile şi mecanismele guvernării, ca şi cerinţa impunerii primatului legii.

Dreptul constituţional este o disciplină fundamentală care împreună cu celelalte discipline, formează bazele pregătirii teoretice a viitorului jurist şi a funcţionarului public din domeniul administraţiei de stat şi, nu în ultimul rând cultivă cultura juridică şi politică a cetăţenilor.

Filosofia Probleme filosofice ale domeniului, este un curs universitar interdisciplinar format în baza unui modul (Filozofia 30P/15S ore, Probleme filosofice ale domeniului 15P/15S ore). Cursul este destinat studenţilor de la specialitatea Administraţia publică; ce are ca scop formarea unei viziuni integre a evoluţiei gândirii filosofice şi filosofico-politice pe parcursul istoriei omenirii. 

Cursul dat este destinat studenţilor anului III de studiu şi se axează pe asimilarea şi utilizarea tecnicilor de scriere a diferitor tipuri de paragrafe şi eseie în limba engleză.

Cursul “Gramatică şi compoziţie” face parte din ciclul de discipline de specialitate ale formării viitorilor profesori şcolari de limbă germană din Republica Moldova. Obiectivul principal al cursului este axat pe achiziţionarea şi dezvoltarea competenţei şi deprinderii de a scrie texte coerente în limba germană. Un punct forte reprezintă exersarea şi utiliizarea corectă a normelor şi regulilor gramaticale ale limbii germane. Competenţele achiziţionate corespund nivelului B1-B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi al Consiliului Europei.

Cursul „Gramatică şi compoziţie” este complementar cursului practic de limbă germană (IV), ce este audiat în paralel de studenţii de al anul II. Studentul trebuie să dea dovadă de o pregătire iniţială la limba germană (nivel A2-B1), să demonstreze capacităţi de analiză şi sinteză, de gândire creativă, de cunoaştere a regulilor gramaticale fundamentale.

Disciplina Interpretarea și traducerea textului funcțional exglez joacă un rol important în dezvoltarea  abilităților de traducere şi interpretare în limba engleză. Cusrsul dat este destinat studenţilor anului III cu prima specialitate  LIMBA ENGLEZĂ traducători. Cursul respectiv cuprinde o varietate de teme şi conţinuturi, care au fost propuse spre studiere  la anul III şi facilitează însuşirea disciplinelor de profil datorită utilizării literatuii de specialitate, ce aparțin diverselor genuri în limba engleză (în original). La elaborarea  curriculumului dat  s-a ţinut cont de cerinţele Cadrului european de referinţă, de interesele societăţii moderne şi de necesităţile actuale  ale studenţilor. Tematica conţinutului acoperă situaţii şi intenţii comunicative tipice, care vor asigura activarea liberă a studenţilor în mediul lingvistic englez.  Acest curs are ca scop formarea competenţelor de traducere, lingvistice, verbale comunicative, pragmatice, de transfer, socio-culturale şi interdisciplinare.

Cursul practic de limbă engleză Limba B (III) nivel intermediar – B1 (Nivelul- prag Threshold) are ca scop familiarizarea studentului cu elementele lingvistice pentru a folosi un limbaj standard clar pe teme cunoscute, întîlnite uzual, legate de viața de zi cu zi; şi asimilarea ideilor principale din texte pe diverse teme, inclusiv în discuţii tehnice la specialitatea sa. Cursul respectiv face parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială în procesul de formare profesională a studenţilor la specialitate.

Cursul dat pune accent pe aptitudinea de a audia, a citi, a vorbi, şi a scrie corect în limba engleză. Conform standardelor internaţionale stipulate în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, vorbitorul de limbă la nivelul B-1 poate să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba, poate să producă un discurs simplu și coerent pe teme familiare și din domeniile sale de interes, poate să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop și să expună, pe scurt, argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

Cursul se bazează pe studierea textelor autentice engleze (literare şi publicistice), însoţite de seturi de exerciţii lexicale şi gramaticale pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice ce corespund nivelului B1. 

Cursul practic de limbă engleză Limba B (II) nivel pre-intermediar – A2 este o continuare logică a cursului de limbă engleză nivel A1. El are ca scop familiarizarea studentului cu elementele lingvistice pentru a folosi un limbaj standard clar pe teme cunoscute, întâlnite uzual, legate de viața zi de zi și asimilarea ideilor principale din texte pe diverse teme.

Cursul practic de limbă engleză Limba B (IV) nivel intermediar – B1 (Nivelul- prag Threshold)  face parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială în procesul de formare profesională a studenţilor la specialitate. Cursul  este o disciplină de specialitate a cărui scop este de a-i familiariza pe studenţi cu componentele esenţiale ale textului englez în original pentru a dezvolta competenţele lingvistice, comunicative şi cele de comentare ale  textului. Acest curs propune nişte repere menite de a ameliora competenţele de comentare a textului, precum şi contribue la dezvoltarea celor patru deprinderi ale limbii (audiearea, vorbirea, citirea şi scrisul), conform cerinţelor Cadrului European Comun de referinţe.

Cursul de limbă germană pentru specialitățile tehnice este un curs introductiv, in care studenții asimilează regulile elementare de citire, pronunțare și formulare a enunțurilor în limba germană. Participanții la curs vor însuși un vocabular minim cu tematică generală (biografie, studii, familie, hobby, activități cotidiene, etc), dar și vor fi inițiați în vocabularul tehnic al limbii germane.

Limba germană pentru îngineri nivel A2-B1

Nivelul sintactic al limbii române este nivelul limbii cel mai complex, întrucît pune în „opera” limbii toate celelalte subnivele: fonetic, lexical, semantic, morfologic şi stilistic. 

 Tipologia limbilor, ca disciplină de studiu, se propune, conform Planului de învăţămînt, la domeniu Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Umanistice, în semestrul VI, anul III.

        Cursul de tipologie face parte din ciclul de discipline fundamentale ale formării continue în domeniul limbilor străine a viitorilor profesori de limbă franceză şi traducători şi se înscrie organic în sistemul general de pregătire la facultate constituind o componentă indispensabilă a programului de instruire a specialiştilor nominalizaţi.

    Cursul de tipologie se adresează studenţilor care au acumulat noţiuni teoretice în alte aspecte ale limbii franceze cum ar fi gramatica teoretică, introducere în filologia romanică, gramatica practică, istoria limbii franceze.

    Cursul urmăreşte examinarea unităţii celor mai importante limbi romanice (română, franceză, italiană şi spaniolă) pe trei paliere de limbă: morfologie, sintaxă şi lexic. Sunt studiate asemănările dintre aceste limbi romanice, datorate descendenţei lor comune din limba latină, dar şi deosebirile dintre ele pentru a se evidenţia specificul fiecăreia în ansamblul romanic. 

 

Курсу належить особлива роль у підготовці філолога, оскільки під час його  вивчення  значно розширюється  знання про різні форми існування мови – діалектну і літературну. Передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями діалектології, її предметом, завданням, значенням, описом структурних рівнів мови, членуванням української мовної території на діалектні групи і говори, методами збирання і дослідження діалектних матеріалів.

Scopul acestei uunități de curs este de a realiza o introducere în teoria analizei complexe, care îmbină metodele analitice și geometrice clasice precum și metode noi specifice. Trecerea la analiza complexă ne dă posibilitatea de a studia în profunzime funcțiile elementare și de a stabili legături interesante între ele.

Unitatea de curs Analiză matematică II este cea de a doua parte a cursului de Analiză matematică, în care veți continua studiul funcțiilor reale de o variabilă reală. Vom discuta probleme legate de calculul integral al funcțiilor de o variabilă reală, integrale improprii și serii și vom descoperi o multitudine de probleme din viața reală care pot fi rezolvate aplicând aparatul analizei matematice.

MS/Word este un procesor de texte complex care oferă instrumentele necesare pentru a produce documente de diferite tipuri de la scrisori, referate, cărţi, reviste şi pagini Web. Aplicaţia permite realizarea documentelor ce pot include: text, tabele, imagini, diagrame, formule.

În acest curs vor fi studiate cele mai importante evenimete în dezvoltarea matematicii începînd cu Antichitatea și pînă în prezent. În perioada Antică vor fi evidențiade particularitățile matematicii în diverse țări și vor fi școlile filozofico-matematice ale acestora. Pe parcurs vor fi evidențiate diverse perioade de dezvoltare ale diverselor ramuri ale matematicii cu diverse aspecte ale acestora în matematica contemporană. Spre finalul cursului va fi studiat specificul matematicii în Republica Moldova.

Pe parcursul semestrului va fi efectuată chestionarea orală și vor fi susținute două probe de evaluare.

La fel în cadrul cursului vor fi srise referate (fiecare student va prezenta cel puțin cîte un referat).

Examenul final va fi promovat sub formă de test.

Disciplina “Informatica generală” reprezintă o introducere într-un domeniu relativ nou al ştiinţei numită “informatica” şi în lumea tehnicii de calcul. Scopul principal al cursului prezentat este familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază utilizate în informatică,  cu parametrii, construcţia şi principiul de lucru ale dispozitivelor calculatoarelor personale, cu structura lor şi obţinerea deprinderilor de lucru cu calculatoarele personale tip IBM.

Dezvoltarea competențelor de programare.

Limbajul de programare Borland C++Builder. Programarea orientată pe obiecte. Biblioteca VCL. Proiecte şi module. Lucrul cu baze de date. Lucrul în reţea. Crearea claselor utilizator.

Disciplina “Programarea aplicaţiilor Visual C#” reprezintă un curs normativ de specializare conceput pentru dezvoltarea gândirii logice a studenţilor, de asemenea pentru proiectarea şi realizarea aplicaţiilor de program pe platforma .NET. C# este un limbaj de programare modern, simplu, obiect-orientat.

Cursul prezintă momentele cele mai importante cu referire la paradigma funcțională de programare: funcții, parametri, stil funcțional, recursie, evaluare leneșă, expresii lambda, currying, structuri funcționale de date (liste, upluri), tipuri de date algebrice.

O continuare a disciplinei "Bazele programării" cu studiul aprofundat al rezolvării problemelor prin programarea structurilor dinamice de date.

Programare orientată pe obiecte

Se aplică algoritmii, studiaţi la disciplina "Bazele Programării".

Se codifică, folosind limbajele de programare des întîlinte.

Se aplică în practică.

Cursul „Sisteme de Operare si Securitatea calculatoarelorse predă în semestrul III la toate specialităţile de Informatică. Este o disciplină fundamentală.

Acest curs îşi propune prezentarea conceptelor care stau la baza funcţionării unui sistem de operare modern. Se va evidenţia modul în care alegerea diferitelor strategii de proiectare şi implementare a unui sistem de operare au implicaţii asupra utilizării resurselor calculatorului şi asupra programelor utilizator.
       Se doreşte ca la sfârşitul acestui curs studenţii să fi ajuns la o bună înţelegere a mecanismelor fundamentale care stau la baza funcţionării unui sistem de operare. De asemenea ei vor fi familiarizaţi cu o serie de servicii oferite de diferite module componente ale unui sistem de operare, precum: sistemul de fişiere, gestionarul şi planificatorul de procese, managerul memoriei etc. Exemplificările vor fi făcute cu precădere cu referire la sistemul de operare de tip Linux.

Cursul de Structuri algebrice este un curs obţional şi este dedicat studenţilot specialităţiii Matematică şi Informatică. Acest curs are drept obiectiv general familiarizarea studenţilor cu direcţiilor noi de cerecetare ale algebrei contemporne.

 Testul include itemi la tema SISTEME DE OPERARE (2): Interfeţe grafice, Ferestre de aplicaţie, Gestionarea datelor.

       Disciplina „Contabilitate financiară – I” este una fundamentală şi cu rol decisiv în formarea contabilului profesionist, deoarece urmăreşte asigurarea cunoştinţelor teoretice, formarea şi consolidarea deprinderilor practice privind modul de organizare a evidenţei contabile la întreprindere în corespundere cu normele în vigoare, evaluarea corectă a elementelor patrimoniale din bilanţ, întocmirea, verificarea şi controlul documentelor justificative specifice operaţiunilor studiate, contabilizarea tranzacţiilor aferente integrităţii patrimoniului, modificării conţinutului şi structurii acestuia în cadrul entităţilor economice.

         Cursul „Contabilitate financiară - I” studiază partea întîi a contabilităţii financiare şi, cu certitudine, este urmat de cursul „Contabilitate financiară – II”. Studierea acestor cursuri, de către studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”, asigură suportul teoretic pentru studierea altor discipline din domeniul contabilităţii precum: Contabilitatea de gestiune, Contabilitatea în comerţ, Contabilitatea întreprinderilor micului business etc. 

 

Disciplina Introducere în teoria lecturii. Nivel morfo-sintactic face  parte din setul de discipline fundamentale la specialitatea Studierea limbilor. Limbă engleză şi limba germană, fiind destinată studenţilor anului II. Cursul are drept scop dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de lectură a studenților. Cursul va contribui la îmbogăţirea vocabularului studenților şi va facilita achiziţionarea cunoştinţelor despre diverse genuri de texte literare, despre structura textului și analiza acestuia din perspectivă morfo-sintactică, lexico-semantică stilistică și pragmatică.  Pentru atingerea scopurilor propuse se vor face lecturi extensive în limba engleză cu o ulterioară analiză lexico-gramaticală.

       Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe specifice, necesare proiectării, realizării învăţării autoreglate şi stimulării interesului pentru profesia pedagogică. Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” va contribui la pregătirea motivaţională a studenţilor pentru a studia activitatea profesional-pedagogică.

        Prin conţinutul său şi competenţele dezvoltate la studenţi, disciplina „Inițiere în cariera pedagogică” facilitează adaptarea eficientă a studenţilor în mediul academic şi contribuie la orientarea iniţială şi continuă în planificarea carierei pedagogice.

 1. You are a relatively young member of the teaching staff. The head of the Department asked you to teach a new discipline. You are intending to elaborate a course of a high quality, applying student-oriented didactic strategies, using informational and communication technologies.  The course you have joined “Design of the Student-oriented Learning Process” will develop the competencies necessary for designing such a course.
 2. You are an experienced member of the teaching staff. You want to re-design the courses you already teach, and to propose a new optional course, in which you are intending to use student-centered didactic strategies, and to plan these strategies in an informative environment. The course you have joined “Design of the Student-oriented Learning Process” will allow you to continue your professional didactic development, and to form the competencies necessary for designing such a course.
 1. Sunteţi un cadru didactic universitar relativ tânăr. Şeful de catedră v-a propus pentru prima dată să predaţi o disciplină nouă. Doriţi să planificaţi un curs de calitate, să aplicaţi strategii didactice centrate pe student şi să utilizaţi în activitatea didactică tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite de a dezvolta competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs.
 2. Sunteţi un cadru didactic universitar experimentat. Doriţi să refaceţi cursurile predate, eventual să propuneţi un curs opţional nou în care intenţionaţi să proiectaţi strategii didactice centrate pe student şi să realizaţi aceste strategii în medii informatizate. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite să completaţi formarea Dvs. didactică şi să dezvoltaţi competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs

Astronomia este o disciplină foarte interesantă și foarte vastă. Cursul dat ne va permite să ne familiarizăm cu elementele și noțiunile principale ale astronomiei. La fel vom putea afla care este legătura astronomiei cu alte disciplini și multe alte informații despre Universul nostru.

They say literature is as old as human language, and as new as tomorrow’s sunrise. It is very difficult to establish the status of literature in a person’s life as each person, as a unique individuality, will perceive it differently. Yet, literature is sometimes seen as a mimnetic representaiton of the surrounding reality, or as a daring instrument of questioning the existing principles of a certain period in history. Some say literature soothes, others see it as a moralizing power instructing what to do and how to act. Nonetheless, the main function of literature is to communicate something. Something which will make the reader think and react in a particular way. It is supposed to question but not to give answers as the  reader is to find the answers by themselves.

Each country has its own literature, which tries to reveal or capture instances of its culture and mentality existing in a specific historic context. As things do not stay the same, they are in a perpetual change so is literature. It is in constant change looking for new ways of expression and dealing with new concepts of a particular period.

English literature has its own history. It has developed throughout the century to become one of the major influences in Europe. Due to the past imperialistic history of the country, English literature has spread worldwide, whereas, its representatives come from different parts of the world. It comprises a variety of ideas and thoughts carefully collected in the course of history, which were innovative at the time and which still impress the reader.

legislatia in domeniul auditului. Planificarea, exercitarea auditurlui rapoartelor financiare.

Acest curs este destinat elevilor din clasa a VIII-a la Unitatea Baze de date în Excel, care cuprinde următoarele teme:

 1. Elementele unei baze de date;
 2. Gestionarea listelor;
 3. Sortarea înregistrărilor;
 4. Selectarea înregistrărilor;

Sper ca acest curs să fie accesibil elevilor din clasa a VIII- a la înțelegerea materialului din Unitatea Baze de date în Excel.

Curs  introductiv de chimie organică

Cursul de ortografie şi punctuaţie este destinat studenţilor facultăţii de Filologie, anul I de studii. La elaborarea programei s-a ţinut cont de deprinderile, competenţele lingvistice acumulate deja la cursul liceal de limbă şi literatură română. Accentul cade pe evidenţierea complexităţii raporturilor dintre limbă, normă şi uz. Printre obiectivele acestui curs se înscrie şi acela de a asigura însuşirea conştientă a fenomenelor gramaticale şi a structurii morfologice a limbii române prin sisteme de exerciţii atît sub îndrumarea profesorului, cît şi în mod individual.

Modulul “Didactica disciplinei școlare (limba engleză)” face parte din ciclul disciplinilor de specialitate obligatorii pentru formarea profesională a profesorilor de limbă engleză din țară. Cursul crează o solidă bază teoretică şi practică familiarizând cursanții cu metode, procedee și strategii ce vor fi utilizate în procesul predării limbii engleze atât în şcoala primară şi medie cât ți în liceu.

Cursul Didactica LE întroduce studenţii în teoria şi practica predării limbii engleze.

Ei fac cunoştinţă cu ce trebuie un profesor să cunoască, ce trebuie un elev să înveţe. Deasemenea ei vor face cunoştinţă cu deprinderile pe care elevii au nevoie.  

This course will help you speak about computers in English.

Finante publice in RM

Acest curs este destinat pentru evevii clasei a X-a.

Acest curs este destinat pentru evevii clasei a X-a.

Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe specifice, necesare proiectării, realizării învăţării autoreglate şi stimulării interesului pentru profesia pedagogică. Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” va contribui la pregătirea motivaţională a studenţilor pentru a studia activitatea profesional-pedagogică.

        Prin conţinutul său şi competenţele dezvoltate la studenţi, disciplina „Inițiere în cariera pedagogică” facilitează adaptarea eficientă a studenţilor în mediul academic şi contrubue la orientarea iniţială şi continuă în planificarea carierei pedagogice.

irina

Studenții înscriși la curs vor achiziționa vocabular activ necesar pentru înțelegerea unui text în limba engleză, vor dezvolta competențe de vorbire orală.

Cursul de Limba germana se adreseaza elevilor de clasa a VI, care poseda deja animite abilitati de comunicare in germanala nivel A1.Cursul prevede 10 ore, 5 ore sunt predestinate modulului gramatica si 5 ore sunt pentru comunicare.

Limbajul de programare C

Cursul de Fonetică a limbii române contemporane este unul de bază la Facultatea de Litere. Acesta le va permite studenților să asimileze ale cursuri universitare de bază ca: Morfologia, Dialectologia, Istoria limbii române, Ortografia, precum și să aplice noțiunile de fonetică la analiza operelor literare, în special cele lirice.

Cursul de literatură americană este destinat studenților ciclului I Licență. 

Cursul de literatură americană este o disciplină indispensabilă în procesul de formare a unui specialist multilateral dezvoltat, are drept scop principal promovarea valorilor literare ale SUA. Bogăţia literaturii americane, unică în felul lor, este propusă pentru o minuţioasă studiere şi cunoaştere.

Activităţile acestui curs de receptare şi analiză literară au drept finalitate formarea deprinderilor critice, înţelegerea perioadelor istorice prin reflectarea lor în operele literare engleze şi americane şi nu în ultimul rînd, conştientizarea rolului acestui literaturi și locul ei în literatura universală.

Cursul conține materiale didactice la Informatică pentru clasa a IX la temele Instrucțiuni altermative și repetitive

Disciplina nominalizată Pedagogia  familiei şi educaţia pentru democraţie  (se predă în anul întîi la specialităţile Pedagogia învăţămîntului primar şi limba engleză şi pedagogia învăţămîntului primar şi educaţie preşcolară). Este o disciplină fundamentală întemeiată din nevoia de a orienta studenţii ca viitori părinţi asupra obligaţiunilor pedagogice, venind ca o completare a pedagogiei şcolare, preşcolare şi sociale, cu preocuparea de a aşeza pe baze ştiinţifice creşterea copilului în familie, a relaţiilor parteneriale şcoală-familie, copii-părinţi şi pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie.  Este orientată spre formarea viitorului specialist în vederea lucrului cu părinţii.

Cursul  Pedagogie. Practica de iniţiere.

Cursul nominalizat „Pedagogie. Practica de iniţiere” tratează evoluţia şi dezvoltarea fundamentelor, bazelor pedagogiei ca ştiinţă, a teoriei şi artei educaţiei. Totodată  conţinutul cursului precizează specificul, funcţiile şi rolul pedagogiei în pregătirea cadrelor didactice pentru activitatea instructiv – educativă, evidenţiind principalele aspecte ale profesiei de pedagog.

Practica de iniţiere oferă studenţilor posibilitatea de a analiza organizarea procesului educaţional în baza observărilor şi microinvestigaţiilor.

Pedagoie general: generalitati,didactica, teoria educatiei, seminare.

This is a scorm package.

Cursul este destinat pentru clasele primare disciplina Stintele ale naturii.

Conţinut: Cursul îşi propune să ofere informaţii şi să faciliteze înţelegerea rolului contemporan al UE ca actor internaţional la nivelul politicii mondiale, să realizeze o evaluare critică a instituţiilor, acţiunilor şi politicilor UE în privinţa relaţiilor externe şi să examineze dezbaterile actuale legate de impactul UE la nivel internaţional. Cursul se concentrează, în primă fază, atât pe cadrul teoretic de desfăşurare al acţiunilor externe ale UE, cât şi pe cel instituţional (Acorduri internaţionale, Tratatul de la Lisabona 2009 şi Serviciul European de Acţiune Externă a UE, Politica Externă și de Securitate Comună, Politica de Securitate și de Apărare Comună), ca, în a doua fază, să analizeze preponderent relaţiile UE cu SUA, Rusia, BRICs, cu ţările incluse în Politica Europeană de Vecinătate (PEV), cu cele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), semnatare ale Convenţiei de la Lomé, cu cele incluse în politica de extindere a UE, ca, în ultimă fază, să se axeze pe analiza provocărilor actuale, precum rolul UE în combaterea terorismului.

Данный курс является основополагающем в освоении студентами понятия

«педагог» - наставник и воспитатель, а именно, говоря о его педагогическом мастерстве. Он даёт им целостное представление о личности педагога – о его педагогическом мастерстве.

     Этот курс знакомит студентов с содержанием, составными элементами и условиями формирования педагогического мастерства.

Curs suplimentar la informatică, clasa a X, la tema "Algebra Booleană şi structura funcţională a calculatorului"

Acest curs cuprinde material teoretic si practic destinat tuturor elevilor clasei a VIII la capitolul Algoritmi și executanți

Un sistem de operare, prescurtat SO reprezintă un produs de tip software care este parte componentă a unui sistem, echipament sau aparat computerizat, și care se ocupă de gestionarea și coordonarea activităților acestuia. Sistemul computerizat poate fi un computer, o stație de lucru, un server, un PC, un notebook, un netbook, un smartphone, un aparat de navigație rutieră, un e-book reader sau și un alt sistem cu "inteligență" proprie. Sistemul de operare joacă și rolul de gazdă pentru aplicațiile care rulează pe echipamentul respectiv.

Un calculator, numit și sistem de calcul, computer sau ordinator, este o mașină de prelucrat date și informații conform unei liste de instrucțiuni numităprogram. În zilele noastre calculatoarele se construiesc în mare majoritate din componente electronice și de aceea cuvântul „calculator” înseamnă de obicei un calculator electronic.

Cursul este destinat elevilor care doresc sa obtina o initiere in Microsoft Excel 2007.

Microsoft Word

1)Lucrul in Word si familiarizarea cu programul.

2)Utilizarea principalelor instrumentelor de formatare.

3)Formatarea paginiii.

4)Inserarea obiectelor si imaginilor.

5)Inserarea formulelor

Cursul contine un test la tema: "Formule si functii in Excel"

Observațiile asupra naturii conduc la concluzia că există un grup de fenomene fizice, care nu mai pot fi explicate cu ajutorul legilor mecanicii clasice, studiate în capitolele precedente. De exemplu, trecerea substanței dintr-o stare de agragare în alta, schimbul de căldură dintre corpurile aflate la diferite stari de incalzire, efectuarea unui lucru mecanic pe seama caldurii comunicate și, invers, modificarea proprietăților fizice ale substanței la variația temperaturii ei și multe altele. Toate fenomenele enumerate au un indiciu comun - depind de starea de încălzire a substanței, adică de temperatură și sunt numite fenomene termice.  

Matematica se bucură de o poziție specială în raport cu celelalte științe pentru că legile ei sunt absolut certe și indiscutabile.

Acest curs este destinat elevilor şcolilor profesionale și din licee.

Cursul este dedicat elevilor claselor a IX - a.

Cei care doresc să se iniţieze în “tainele” realizării siturilor dinamice pot găsi un sprijin real în această serie de articole dedicată limbajului PHP.

„  Geometria este o imensă grădină şi fiecare, intrînd în ea, îşi poate alege un buchet după placul său” (David Hilbert).

Imitarea unor procese, obiecte sau fenomene este caracteristica societatii umane pe tot parcursul istoriei sale. Primele desene, realizate de oamenii epocii de piatra pe peretii pesterilor, erau in acelasi timp si primele incercari de a reproduce obiectele si fenomenele reale prin imagini.

Cursul dat are drept scop familiarizarea elevilor/studentilor cu principalele instrumente si metode de programare in limbajele C si C++ (supliment teoretic la disciplina "Programare").

Informatica este un domeniu al ştiinţei ce are drept scop cercetarea şi satisfacerea necesităţilor informaţionale ale societăţii umane. Informatica participă la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii, accentul instruirii fiind pus pe dezvoltarea gîndirii logice şi algoritmice. O parte integrantă a acestei discipline este studierea principalelor structuri de control care se folosesc în programarea structurată.

Курс содержит тест для 8-го класса по теме "Диаграммы и графики в Excel"

Общая информатика для первого курса Современного Гуманитарного Университета

 • Объект и предмет информатики. Понятие информации. Измерение информации.
 • Понятие алгоритма. Формализация алгоритма.
 • Характеристика основных блоков компьютера. Классификация ЭВМ.
 • Основные виды обработки данных.
 • Основные понятия алгебры логики. Формы представления числовой информации.
 • Основные понятия теории кодирования. Основные виды обработки данных.
 • Системное программное обеспечение. Типы и структуры данных.
 • Классификация сетей. Организация взаимодействия устройств в сети. Структура сети Интернет.

Данный курс предназначен для учеников 10 класса. 

Предлагаемый курс является введением в программирование на языке Pascal. 

Проект "Компьютер по дешевой цене". Проект предполагает привлечение студентов к созданию презентации на соответствующую тему. Студенты разбиваются на группы или единолично, и создают презентации, как можно собрать недорогой компьютер для разных целей, например: для игр, для дома, для офиса, для учебного заведения.

Данный тест предназначен для учеников 8 класса, по темам:

1. Циклические алгоритмы. Цикл со счетчиком

2. Циклические алгоритмы. Цикл с условием

Алгоритмы с разветвлениями

Алгоритмы работы компьютера

Данный курс предназначен для учащихся 12 класса

    ДАННЫЙ КУРС НАПРАВЛЕН НА ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЦЕЛОГО ЧИСЛА И ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЫМИ ЧИСЛАМИ.

Pe aceasta platforma

Material didactic pentru clasa V-IX

 В данном курсе Вы найдёте основные методы решения геометрических задач школьной программы. Ясное и простое объяснение различных решений и методов поможет Вам с легкостью понять и, в дальнейшем, самостоятельно решать задачи по геометрии. Курс сопровождён множеством решённых примеров, с красиво выполненными рисунками к задачам. Также есть возможность проверить свои знания.

Curs pentru elevi şi studenţi

Obiectul : informatica

Curs: Structura calculatorului

Clasa: 10 

 

Este un curs de informatica, care se preda in clasa X.

Programarea "для чайников"

Базы данных (MS Acces) 12 класс. С помощью этого курса вы сможете сформировать и развить свои навыки при создании баз данных.

Вы спросите: Зачем нам, студентам, это знать? Когда это пригодится в жизни?

Я отвечу: Вам не нужно это. Это понадобится только умным людям...surâs

În zilele noastre sunt mulți copii ce au dorința de a învăța, dar au nevoie de cerințe educaționale speciale. În acest curs voi prezenta tehnologii informaționale ce îi pot ajuta pe acești copii să se adapteze la societatea înconjuratoare și să obțină șansa de a învăța în rînd cu ceilalți copii.

Scopul acestui curs este de a dezvolta gindirea algoritmica si de stapanire a notiunilor fundamentale de programare (variabila, vector, instructiune etc.), pe baza limbajului de programare PHP.

Aplicația de procesare a textului Word reprezinta cel mai răspîndit și performant software pentru procesare texte pe PC-uri.

Acest curs vă va deschide porțile spre o lume nouă, cea a limbajului HTML.

Aici într-un mod cît mai simplu și în același timp interactiv veți face cunoștință cu noțiunile de bază ale limbajului și odată cu acestea veți fi inițiați în tehnica realizării unei pagini web.

Cursul dat este dedicat editării textelor, şi în special, editării textelor în redactoru de texte Microsoft Word


Omite cursuri

Cursuri