Cursul practicdeTehnici de Exprimare Scrisă în limba engleză are ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă în limba engleză. Cursul face  parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială pentru urmarea traseului de formare a profesorului de limbă engleză.

Cursul dat are drept scop formarea competenţelor  de exprimare corectă scrisă  şi cuprinde o varietate de teme şi conţinuturi, care sînt propuse spre studiere  la anul şi  facilitează însuşirea  mai rapidă a limbii studiate. Cursul dat pune accent pe aptitudinea de a înţelege, a formula ideile şi a le prezenta într-un mod comprehensibil.

 La sfărşitul cursului studentul va fi în capabil să exprime în scris o opinie, o viziune sau să relateze un eveniment care a avut loc în propria sa experienţă, să redee succint un mesaj, să alcătuiască un text coerent, să facă o descriere, să utilizeze  vocabularul asimilat  în situaţii care apar în viaţa de zi cu zi şi să utilizeze corect structurile gramaticale însuşite pe parcurs.

Introducere în filologia germanică, fiind o disciplină obligatorie, deţine un loc important în sistemul instructiv-educativ universitar. Elaborarea cursului de Introducere în filologia germanică a avut ca punct de plecare cerinţele curriculare, presupunând inocularea caracterului specific al concepţiei de instruire la Universitatea de Stat Alecu Russo. Ca urmare, prezentul curs  înglobează informaţii, conţinuturi care fac referinţă la diverse modele teoretice şi aplicative ce sunt în strictă concordanţă cu prevederile curriculumului universitar. Accentul se pune pe caracterul aplicativ şi cognitiv al pregătirii specialistului prin diferite modalităţi de lucru în scopul antrenării abilităţilor şi evaluării aptitudinilor. Cursului îi sunt rezervate 48 de ore. Obiectivul general al cursului rezidă în cunoaşterea excelentă a limbii, istoriei limbii şi culturii germane, în scopul stabilirii relaţiilor socio-culturale; crearea posibilităţilor optime de încadrare în viaţa cotidiană, de familiarizare cu cele mai importante date ce ţin atît de istoria, dezvoltarea  cît şi de normele morfologice, lexicale şi sintactice ale limbii germane.