Cursul practicdeTehnici de Exprimare Scrisă în limba engleză are ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă în limba engleză. Cursul face  parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială pentru urmarea traseului de formare a profesorului de limbă engleză.

Cursul dat are drept scop formarea competenţelor  de exprimare corectă scrisă  şi cuprinde o varietate de teme şi conţinuturi, care sînt propuse spre studiere  la anul şi  facilitează însuşirea  mai rapidă a limbii studiate. Cursul dat pune accent pe aptitudinea de a înţelege, a formula ideile şi a le prezenta într-un mod comprehensibil.

 La sfărşitul cursului studentul va fi în capabil să exprime în scris o opinie, o viziune sau să relateze un eveniment care a avut loc în propria sa experienţă, să redee succint un mesaj, să alcătuiască un text coerent, să facă o descriere, să utilizeze  vocabularul asimilat  în situaţii care apar în viaţa de zi cu zi şi să utilizeze corect structurile gramaticale însuşite pe parcurs.