Fișa de lucru. Bookmarking social

Realizați sarcinile din fișa de lucru Bookmarking social