Disciplina Introducere în teoria lecturii. Nivel morfo-sintactic face  parte din setul de discipline fundamentale la specialitatea Studierea limbilor. Limbă engleză şi limba germană, fiind destinată studenţilor anului II. Cursul are drept scop dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de lectură a studenților. Cursul va contribui la îmbogăţirea vocabularului studenților şi va facilita achiziţionarea cunoştinţelor despre diverse genuri de texte literare, despre structura textului și analiza acestuia din perspectivă morfo-sintactică, lexico-semantică stilistică și pragmatică.  Pentru atingerea scopurilor propuse se vor face lecturi extensive în limba engleză cu o ulterioară analiză lexico-gramaticală.

       Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe specifice, necesare proiectării, realizării învăţării autoreglate şi stimulării interesului pentru profesia pedagogică. Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” va contribui la pregătirea motivaţională a studenţilor pentru a studia activitatea profesional-pedagogică.

        Prin conţinutul său şi competenţele dezvoltate la studenţi, disciplina „Inițiere în cariera pedagogică” facilitează adaptarea eficientă a studenţilor în mediul academic şi contribuie la orientarea iniţială şi continuă în planificarea carierei pedagogice.

  1. You are a relatively young member of the teaching staff. The head of the Department asked you to teach a new discipline. You are intending to elaborate a course of a high quality, applying student-oriented didactic strategies, using informational and communication technologies.  The course you have joined “Design of the Student-oriented Learning Process” will develop the competencies necessary for designing such a course.
  2. You are an experienced member of the teaching staff. You want to re-design the courses you already teach, and to propose a new optional course, in which you are intending to use student-centered didactic strategies, and to plan these strategies in an informative environment. The course you have joined “Design of the Student-oriented Learning Process” will allow you to continue your professional didactic development, and to form the competencies necessary for designing such a course.
  1. Sunteţi un cadru didactic universitar relativ tânăr. Şeful de catedră v-a propus pentru prima dată să predaţi o disciplină nouă. Doriţi să planificaţi un curs de calitate, să aplicaţi strategii didactice centrate pe student şi să utilizaţi în activitatea didactică tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite de a dezvolta competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs.
  2. Sunteţi un cadru didactic universitar experimentat. Doriţi să refaceţi cursurile predate, eventual să propuneţi un curs opţional nou în care intenţionaţi să proiectaţi strategii didactice centrate pe student şi să realizaţi aceste strategii în medii informatizate. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite să completaţi formarea Dvs. didactică şi să dezvoltaţi competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs